Υποχρεωτική η Ταυτότητα Κτιρίου για μεταβίβαση ακινήτου

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΗΡΙΟΥ

Υποχρεωτική η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου για μεταβίβαση ακινήτου.

Από το 2010 υπάρχει η νομοθεσία για την ταυτότητα κτηρίου (Ν.3843/2010). Οι συνεχόμενες αναστολές δεν θα συνεχιστούν για τα ακίνητα που πρόκειται να μεταβιβαστούν.

Έτσι κάθε μεταβιβαζόμενο ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου (Π.Π.Τ.Κ.)

Η διαδικασία: Εξουσιοδοτημένος μηχανικός, συμπληρώνει τα στοιχεία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του ακινήτου και στη συνεχεία θα εκδίδει το Πιστοποιητικό Πληρότητας.

δηλαδή η μέχρι τώρα βεβαίωση μηχανικού αντικαθίστανται με το Π.Π.Τ.Κ.
Ο μοναδικός αριθμός Π.Π.Τ.Κ. καταγράφεται στο πληροφορικό σύστημα της ταυτότητας του κτιρίου που τηρείται από το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος.

Το γραφείο μας έχει ήδη προχωρήσει στην έκδοση των πρώτων Π.Π.Τ.Κ. , αν επιθυμείτε να αποκτήσετε και εσείς Π.Π.Τ.Κ. για τα ακίνητα που έχετε διαθέσιμα προς πώληση επικοινωνήστε μαζί μας. Οι μηχανικοί του γραφείου μας έχουν μεγάλη εμπειρία στις μεταβιβάσεις ακινήτων και εύκολα μπορούν να ξεπεράσουν τα όποια πιθανά προβλήματα ώστε να μπορέσετε να κάνετε την μεταβίβαση του ακινήτου σας με τον καθ’ όλα νόμιμο τρόπο.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά (παρ.1 άρθρο 54 του Ν.4495/2017)
α) το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, με τις αναθεωρήσεις της,

β) τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια,

γ) το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης

δ) το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί,

ε) δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων, αν υπάρχουν

στ) τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική του κατάσταση όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περιπτώσεων α΄, β΄ και ε΄,

ζ) το δελτίο δομικής τρωτότητας και τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 99,

η) τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον απαιτούνται,

θ) το Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου.

Δείτε εδώ  το Νόμο ” ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

καθώς και την εγύκλιο της Π.Ομ.Ιδ.Α για την “ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΗΡΙΟΥ

Απαραίτητο το ενεργειακό πιστοποιητικό σε κάθε διαθέσιμο ακίνητο

ΠΕΑ

Με βάση την εγκύκλιο που εξέδωσε το ΥΠΕΝ στις 19 Νοεμβρίου με τίτλο «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του ν.4122/2013 για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων». Απαιτείται πλέον έγκυρο ενεργειακό πιστοποιητικό σε κάθε διαθέσιμο ακίνητο, είτε για ενοικίαση, είτε για πώληση. Σκοπός η ενεργειακή κλάση του ακινήτου να αποτελεί σοβαρό κριτήριο επιλογής του ακινήτου. Για αυτό το λόγο είναι υποχρεωτικό να αναφέρεται σε κάθε αγγελία η ενεργειακή απόδοση του.

Αναλαμβάνουμε να εκδώσουμε για σας άμεσα το ενεργειακόπιστοποιητικό των ακινήτων σας, σε προνομιακές τιμές, όπως πάντα για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στους πελάτες μας που μας εμπιστεύονται τα ακίνητά τους. Ζητήστε ακόμα αν θέλετε, να σας ενημερώσουμε για την εγκυρότητα του ενεργειακού σας πιστοποιητικού και μέχρι πότε είναι σε ισχύ.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΩΝ(ΠΩΛΗΤΗΣ-ΓΟΝΕΑΣ-ΔΩΡΗΤΗΣ)

 1. Φορολογική Ενημερότητα που εκδίδεται είτε από taxis.gr (αν δεν έχει κάποια εκκρεμότητα) είτε από τη Δ.Ο.Υ. (απαραίτητο να αναγράφει το ακίνητο που μεταβιβάζεται)
 2. Ασφαλιστική Ενημερότητα από Ι.Κ.Α. στη περίπτωση που ο μεταβιβάζων είναι είτε ελεύθερος επαγγελματίας είτε έμπορος ή μέλος εταιρείας ή κοινοπραξίας. Ακόμη, αν την τελευταία δεκαετία κτίζει ή έκτισε ή αγόρασε σπίτι νεόδμητο.
 3. Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, το οποίο εκδίδεται ηλεκτρονικά από το taxis.gr και φαίνεται ότι έχει δηλώσει το ακίνητο και δεν οφείλει φόρο.
 4. Πιστοποιητικό από Δ.Ο.Υ. του γονέα, δωρητή, επιβιώσαντος ότι δεν οφείλεται φόρος γονικής παροχής, δωρεάς, κληρονομιάς αν είναι μετά τις 31.12.2003 είτε επικυρωμένο αντίγραφο από το συμβολαιογράφο για την ακριβή ημερομηνία του συμβολαίου και σε περίπτωση κληρονομιάς, ληξιαρχική πράξη θανάτου, αν είναι πριν τις 31.12.2003
 5. Σε περίπτωση παρακράτησης της επικαρπίας και απεβίωσης του επικαρπωτής, προσκόμηση της ληξιαρχικής πράξης του θανάτου.
 6. Αντίγραφο της άδειας της οικοδομής και σχεδιαγράμματα πολεοδομίας (τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης, τομή, κατόψεις ορόφων)
 7. Βεβαίωση μηχανικού σύμφωνα με το νόμο 4178/2013 ότι στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα ή αν υπάρχει είναι σύμφωνα με την οικοδομική άδεια.
 8. Αν μεταβιβάζεται λόγω πωλήσεως οικόπεδο ή αγροτεμάχιο πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα που να περιέχει τις δηλώσεις του Ν 651/77 και Ν 1387/90
 9. Βεβαίωση από τον Δήμο αν το ακίνητο εντάχθηκε στο σχέδιο πόλεως μετά το 1983.
 10. α) Πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου για τις υπό ένταξη στο Κτηματολόγιο περιοχές και εφ’ όσον έχει ολοκληρωθεί η Α’ Ανάρτηση, ή β) Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος για τις κτηματογραφημένες περιοχές.
 11. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης(Π.Ε.Α.) για κτίσματα κύριας χρήσης ανεξαρτήτως επιφανείας όσον αφορά αγοραπωλησίες.
 12. Συμβόλαιο κτήσης του ακινήτου που μεταβιβάζεται και πιστοποιητικό μεταγραφής.
 13. Πλήρη στοιχεία ταυτότητας του μεταβιβάζοντος, επάγγελμα, διεύθυνση, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ εισοδήματος.

Β) ΑΠΟΚΤΩΝ (ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ-ΤΕΚΝΟ-ΔΩΡΕΟΔΟΧΟΣ)

Πλήρη στοιχεία ταυτότητας, επάγγελμα, διεύθυνση, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ που φορολογείται.

Για απαλλαγή λόγω αγοράς πρώτης κατοικίας (μόνο στην πώληση και στην γονική παροχή)
1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

2) Απλά αντίγραφα των δηλώσεων φόρου εισοδήματος (Ε1) των 3-5 τελευταίων ετών
3) Απλά αντίγραφα όλων των Ε9 που έχουν υποβληθεί.

4) Σύμφωνο συμβίωσης και πρόσφατη ληξιαρχική πράξη αυτού (εφ’ όσον έχει συναφθεί τέτοιο σύμφωνο).

πηγή: https://analuseto.gr/dikeologitika-gia-metavivasi-polisi-goniki-parochi-dorea/

Καλοκαιρινός διαγωνισμός!!!

Το γραφείο μας, στα πλαίσια της συμμετοχής στην Έκθεση Ακινήτων AREXPO, διοργανώνει διαγωνισμό και προσφέρει σε έναν τυχερό 7ήμερη παραμονή για τέσσερα (4) άτομα, στο πολυτελές ξενοδοχείο στο Λασίθι της Κρτήτης, Creta Suites, στην παραλία Κουτσουνάρι (https://www.cretasuites.gr/en/). Συμμετάσχετε στο διαγωνισμό κάνοντας like στη σελίδα μας στο facebook, share του ποστ του διαγωνισμού και αποστέλλοντας με προσωπικό μήνυμα στη σελίδα τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, email). Οι επισκέπτες της έκθεσης θα μπορούν να συμπληρώνουν το δελτίο συμμετοχής επί τόπου στο περίπτερό μας Β54. Καλή επιτυχία !😀

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στην κλήρωση

   1. Η Lodestar  με την επωνυμία «Σταύρος Κανάρης “Lodestar Real Estate”» που εδρεύει στη Νοταρά 53 στον Πειραιά, (εφεξής αποκαλούμενη η «Διοργανώτρια Εταιρεία»), διοργανώνει διαγωνισμό με κλήρωση υπό τον τίτλο «  7 ημέρες διαμονή στο Creta Suites » (εφεξής καλούμενος χάριν συντομίας ο «Διαγωνισμός»), σύμφωνα με την κατωτέρω διαδικασία, μέσω της οποίας θα διανεμηθούν στους τυχερούς τα παρακάτω περιγραφόμενα δώρα και σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους, οι οποίοι θα δημοσιευθούν τόσο στον ιστότοπο (site) της.Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www .lodestar.gr, καθώς και στa sosial madia της Εταιρειας.   2. Δικαίωμα συμμετοχής μπορούν να αποκτήσουν όσα φυσικά πρόσωπα έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους,και ενδιαφέρονται για Πώληση τού Ακινήτου τους η Πώληση.  Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στην Διοργανώτρια Εταιρεία  καθώς και στις θυγατρικές ή/και συνδεδεμένες αυτών εταιρείες καθώς και τα πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα στην διαχείριση της εν λόγω προωθητικής ενέργειας και οι συγγενείς όλων των παραπάνω έως β’ βαθμού. 3. Διάρκεια Διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω των   social media της Εταιρείας και  των επισκεπτών στο περίπτερο της Εταιρείας πού θα συμμετάσχει στην Έκθεση Ακινήτων AREXPO στις 7- 9 Ιουνίου  θα ξεκινήσει στις  5 Ιουνίου και θα λήξει στις 10 Ιουνίου 2019. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό γίνεται ως εξής: Από  τις 5 Ιουνίου έως και  τις 10 Ιουνίου ο κάθε ενδιαφερόμενος που θέλει να συμμετάσχει στην κλήρωση διεκδικώντας το δώρο καλείται να ακολουθήσει τις οδηγίες που θα έχουν αναρτηθεί στα  sosial madia  της Εταιρειας είτε/και  να συμπληρώσει το ειδικό έντυπο, στην Εκθεση, με τα στοιχεία του: όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, email, διεύθυνση και Τ.Κ. καθώς επίσης και να δηλώσει ότι έχει διαβάσει και συμφωνεί με τους όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό (τσεκάροντας το αντίστοιχο πεδίο ΝΑΙ). Οι ενδιαφερόμενοι με την συμπλήρωση του κουπονιού  (Έκθεση) ή πλήρωση των όρων συμμετοχής (social media) θα μπαίνουν αυτόματα στην κλήρωση διεκδικώντας τα Δώρα του Διαγωνισμού. Ως έγκυρες θεωρούνται μόνο οι συμμετοχές για τις οποίες ο συμμετέχων έχει διαβάσει σχετικό μήνυμα επιβεβαίωσης της συμμετοχής του (social media)και έχει αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής στο σχετικό πεδίο, όπως αναλυτικά περιγράφονται στους όρους του Διαγωνισμού. 5. Όλες οι συμμετοχές θα τοποθετηθούν σε κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις  15 Ιουνίου και ώρα 12.00 πμ. στα γραφεία της Διοργανώτριας  Εταιρείας παρουσία των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, και θα αναδείξει αποκλειστικά ένα (1) τυχερό, ο οποίος θα ειδοποιηθεί  γραπτώς μέσω του e-mail που είχαν δηλώσει κατά την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί δικαίωμα να μεταβάλει την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της κλήρωσης ύστερα από ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης της στα social media , ή/και στην www.lodestar.gr  ή/και με κάθε πρόσφορο τρόπο κατά την εύλογη κρίση της. 6. Οι τυχεροί της κλήρωσης θα κερδίσουν τα εξής δώρα (εφεξής αποκαλούμενα τα «Δώρα»): «7 διανυκτερεύσεις  (χωρίς πρωινό)σε διαμέρισμα  μέχρι 4 ατόμων στο Cretasuites 4 star  στο κουτσουναρι-Ιεράπετρα-Κρήτη» την περίοδο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2019,βάση διαθεσιμότητας. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον προορισμό λόγω ανωτέρω βίας.  Τα Δώρα είναι προσωπικά, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Τα Δώρα παραλαμβάνονται από τους τυχερούς αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλου σχετικού αποδεικτικού. 8. Εάν οι τυχεροί αρνηθούν τα Δώρα τους ή δεν προσέλθουν για την παραλαβή τους εντός δέκα (10) ημερών από την ενημέρωσή τους, ή διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις συμμετοχής τους, χάνουν το σχετικό δικαίωμά τους. 9. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία και ο Εκδότης καθώς και οι μητρικές/θυγατρικές και εν γένει συνδεδεμένες αυτών εταιρίες όπως και οι διαφημιστικές εταιρείες και εταιρείες προωθητικών ενεργειών που συνεργάζονται σ’ αυτή την προωθητική ενέργεια, δεν έχουν οποιαδήποτε ευθύνη ή υπαιτιότητα σχετικά με τυχόν επαγωγή σε φορολογία των Δώρων ή για οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες που θα προκύψουν σε σχέση με τα Δώρα που παρέλαβαν ή θα παραλάβουν οι τυχεροί. 10. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία καθώς και οι μητρικές/θυγατρικές και εν γένει συνδεδεμένες αυτών εταιρίες όπως και οι διαφημιστικές εταιρείες και εταιρείες προωθητικών ενεργειών που συνεργάζονται σ’ αυτή την προωθητική ενέργεια, καθώς και όλα τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι δεν θα φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη, άλλως, απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τυχερού/νικητή για τυχόν τραυματισμό, απώλεια ή οποιαδήποτε ζημία προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από την αποδοχή, κατοχή, κατάχρηση ή χρήση του Δώρου ή τμήματος αυτού. 11. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει, να αναβάλει, να ματαιώσει ή/ και να επαναλάβει οποτεδήποτε τον Διαγωνισμό, καθώς επίσης και να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους με σχετική ανακοίνωσή της μέσω του τύπου ή και με προφορική ανακοίνωση, για σπουδαίο, κατά την απόλυτη αυτής κρίση, λόγο ή αν αυτό επιβληθεί με δικαστική απόφαση ή απόφαση Διοικητικής ή Δημόσιας Αρχής. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται ενδεικτικά μεταξύ άλλων και η αδυναμία διεξαγωγής του Διαγωνισμού για τεχνικούς λόγος οφειλόμενους, είτε στη Διοργανώτρια Εταιρία, είτε σε τρίτους άμεσα εμπλεκόμενους, καθώς και οι λόγοι γενικά που οφείλονται σε αμέλεια τρίτων. 12. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση καθυστέρησης στη λήψη ή απώλειας συμμετοχών ή συμμετοχών που δεν ελήφθησαν ή δεν καταγράφηκαν για οποιοδήποτε λόγο κατά την περίοδο Διάρκειας του Διαγωνισμού. 13. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό παρέχουν την συγκατάθεσή τους στη Διοργανώτρια Εταιρεία για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή/ και του Διαδικτύου (Internet). Ειδικότερα, η Διοργανώτρια Εταιρεία ή/και ο Εκδότης δικαιούνται να δημοσιοποιήσουν με οποιονδήποτε πρόσφορο κατά την κρίση τους τρόπο τα ονόματα των τυχερών και να χρησιμοποιήσουν για διαφημιστικούς σκοπούς φωτογραφίες αυτών, φιλμς και βίντεο, καθώς και οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση των Δώρων, η δε συμμετοχή στην κλήρωση συνεπάγεται αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των σχετικών πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς. 14. ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ: Στα πλαίσια της διοργάνωσης του εν λόγω Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια Εταιρεία συλλέγει από τους συμμετέχοντες τα εξής στοιχεία: α) όνομα, β) επώνυμο και γ) ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), δ)ενδιαφέροντος αγοράς  ή πώλησής των ακίνητων τους.αποκλειστικώς για λόγους επικοινωνίας. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των ανωτέρω στοιχείων και με κανέναν τρόπο και για καμία αιτία δεν τα μεταβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (νομικό ή φυσικό πρόσωπο) παρά μόνο όπου αυτό προβλέπεται από το νόμο και μόνο προς τις αρμόδιες αρχές. Η Διοργανώτρια Εταιρεία ενδέχεται να χρησιμοποιήσει ορισμένα από τα προσωπικά στοιχεία των διαγωνιζομένων για την αποστολή σε αυτούς ενημερωτικού/διαφημιστικού υλικού. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί εγγράφως στη διεύθυνση της Διοργανώτριας Εταιρείας και να ασκήσει τα δικαιώματά του περί ενημέρωσης, πρόσβασης στο αρχείο προσωπικών δεδομένων και μεταβολής/ διαγραφής των ανωτέρω στοιχείων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 11-13 του ν. 2472/97 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 15. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των   όρων τού παρόντος. 

 9  G.Zalokosta st.Athens Greece 
 53 N.Notara st.Piraeus Greece 
tel: +30 211 7201147 / fax: +30 211 7405564
mobile: +30 69 45695549 
skype: lodestar_infoline
www.lodestar.gr

H αγορά επαγγελματικών ακινήτων σε ανάκαμψη!

Άνοδος της αγοράς των επαγγελματικών ακινήτων το 2018

H αγορά των επαγγελματικών ακινήτων βρίσκεται σε ανάκαμψη!
✔️Το επενδυτικό ενδιαφέρον για ποιοτικά ακίνητα εισοδήματος παρουσιάζει σημαντική αύξηση, ενώ το ποσό των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2018 είναι διπλάσιο από το αντίστοιχο του 2017.

Golden Visa: Πλεονεκτήματα σε ταξίδια και διαμονή.

Τι είναι η GOLDEN VISA?
Πρόκειται για ένα επενδυτικό πρόγραμμα που διασφαλίζει τα ταξίδια και τη διαμονή στις χώρες εντός Schengen. Ακόμη πιο συγκεκριμένα , είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρόγραμμα που δεν προϋποθέτει την παραμονή του κατόχου στην εκάστοτε χώρα.

Πόσο διαρκεί η GOLDEN VISA?
Η GOLDEN VISA ανανεώνεται χωρίς κάποια περαιτέρω ενέργεια για όσο διάστημα ο αιτών έχει στη κατοχή του την επένδυση, που απαιτείται για την απόκτηση της.

Ποιο είναι το ποσό που πρέπει να διαθέσει κανείς για να αποκτήσει την GOLDEN VISA?
Το ποσό αυτό κυμαίνεται από τις 250.000 ευρώ και πάνω.


Σε ποια ηλικία μπορεί να αποκτήσει κανείς την GOLDEN VISA?
Ο αιτών πρέπει να είναι από 18 χρονών και πάνω, ενώ μαζί με αυτόν αποκτούν το δικαίωμα στη GOLDEN VISA και τα μέλη της οικογένειας του (όσοι είναι 21 ετών και κάτω, γονείς, σύζυγοι)


Ποιος είναι ο πιο κοινός τρόπος για να αποκτήσεις την GOLDEN VISA?
Ο πιο συνηθισμένος τρόπος απόκτησης της GOLDEN VISA είναι μέσω της κατοχής ακίνητου, το οποίο μπορεί να είναι είτε εμπορικής χρήσης είτε κατοικία.

Τι είδους ακίνητα μπορεί να αγοράσεις κανείς για να αποκτήσει την GOLDEN VISA?
Υπάρχει πληθώρα επιλογών όσον αφορά τα ακίνητα, τα οποία μπορεί να είναι διαμερίσματα, μονοκατοικίες , βίλες, κτήρια, ξενοδοχεία, μαγαζιά μέχρι και οικόπεδα. Τα οποία μπορεί να αγοραστούν είτε ατομικά είτε από κοινού.

Εμείς ως μεσιτικό γραφείο με μεγάλη πείρα σε αντίστοιχες περιπτώσεις μπορούμε να προσφέρουμε στον αιτούμενο της GOLDEN VISA όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, παροχές και κινήσεις που χρειάζονται για να αποκτήσει την GOLDEN VISA.

Lodestar Real Estate στη μεγαλύτερη έκθεση ακινήτων

Το μεσιτικό γραφείο Lodestar Real Estate, με μεγάλη εμπειρία στην αγοροπωλησία ακινήτων, θα συμμετέχει στην πρώτη μεγάλη έκθεση ακινήτων, από 7 Ιουνίου έως 9 Ιουνίου, στον εκθεσιακό χώρο HELEXPO MAROUSSI. Σας περιμένει στο περίπτερο Β45 για να γνωριστείτε από κοντά και να λύσετε όλες τις απορίες σας.