Υποχρεωτική η Ταυτότητα Κτιρίου για μεταβίβαση ακινήτου

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΗΡΙΟΥ

Υποχρεωτική η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου για μεταβίβαση ακινήτου.

Από το 2010 υπάρχει η νομοθεσία για την ταυτότητα κτηρίου (Ν.3843/2010). Οι συνεχόμενες αναστολές δεν θα συνεχιστούν για τα ακίνητα που πρόκειται να μεταβιβαστούν.

Έτσι κάθε μεταβιβαζόμενο ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου (Π.Π.Τ.Κ.)

Η διαδικασία: Εξουσιοδοτημένος μηχανικός, συμπληρώνει τα στοιχεία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του ακινήτου και στη συνεχεία θα εκδίδει το Πιστοποιητικό Πληρότητας.

δηλαδή η μέχρι τώρα βεβαίωση μηχανικού αντικαθίστανται με το Π.Π.Τ.Κ.
Ο μοναδικός αριθμός Π.Π.Τ.Κ. καταγράφεται στο πληροφορικό σύστημα της ταυτότητας του κτιρίου που τηρείται από το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος.

Το γραφείο μας έχει ήδη προχωρήσει στην έκδοση των πρώτων Π.Π.Τ.Κ. , αν επιθυμείτε να αποκτήσετε και εσείς Π.Π.Τ.Κ. για τα ακίνητα που έχετε διαθέσιμα προς πώληση επικοινωνήστε μαζί μας. Οι μηχανικοί του γραφείου μας έχουν μεγάλη εμπειρία στις μεταβιβάσεις ακινήτων και εύκολα μπορούν να ξεπεράσουν τα όποια πιθανά προβλήματα ώστε να μπορέσετε να κάνετε την μεταβίβαση του ακινήτου σας με τον καθ’ όλα νόμιμο τρόπο.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά (παρ.1 άρθρο 54 του Ν.4495/2017)
α) το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, με τις αναθεωρήσεις της,

β) τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια,

γ) το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης

δ) το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί,

ε) δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων, αν υπάρχουν

στ) τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική του κατάσταση όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περιπτώσεων α΄, β΄ και ε΄,

ζ) το δελτίο δομικής τρωτότητας και τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 99,

η) τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον απαιτούνται,

θ) το Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου.

Δείτε εδώ  το Νόμο ” ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

καθώς και την εγύκλιο της Π.Ομ.Ιδ.Α για την “ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΗΡΙΟΥ